شرایط عضویت

Spread the love

تمام آنعده ازاشخاص و افرادی که شایق به عضو شدن است بدون هیچگونه محدودیت،آزاد است که عضویت را از آن خودنماید.

ومبتنی براینکه شرایط ، قوانین واساسنامه انجمن را پذیرفته وسپس با پرداخت حق العضویت فرم خویش راپرنموده به صورت ایمیل یا ازطریق پست به آدرس که درآخیر صفحه فرم ذکر گردیده است ارسال نماید .

عضویت درانجمن فردی می‌باشد.

حق العضویت در سال:

حق العضویت  محصیلان  دانشگاه و مستمریان 200 کرون در سال.

حق العضویت از 15 سال به بالا 250 کرون در سال.

شماره حساب انجمن

Nordea Plus Giro Nr 648637-7

پرداخت حق العضویت از طریق بانک  تاریخ تولد تان  را بجای رفرینس نمبر پر نمایید.

Email: sfs2012@hotmail.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *