ارزش های فردی

Spread the love

ارزش های فردی

 

با شکل گیری جامعه مدرن(نوین ) و تعریف جامعه انسانی، بوجود آمدن علم، فلسفه، اندیشه، تفکر، و شناختن خویشتن به معنی موجود اجتماعی ارزش های شکل می گیرد که ما آنرا ارزش های فردی مینامیم. مرز و جغرافیای هستی اجتماعی شکننده تر شده، قوم، قبیله، ادیان، مذاهب جایگاه خود را از دست داده و همه بیرون از سیم خاردار های فوق الذکر به ارزش های فردی ارج میگذارند


ارزش های فردی

دقیقن وقتی که دین و خدایان بوجود آورنده فکر، ذهن خود بشر و زمینی، از شکل انحصاری خود بیرون آمده و دیگر خدایان زمینی تو…سط هیچ نماینده اش که نان را به نرخ روز میخوردند اداره و کنترول نمی شود. دیگر تقریبا هیچ چیز مقدس نخواهد بود و هیچ کس برای مقدس بودن اش خویشتن را از بین نمیبرد و هیچ گلوله ی برای ثواب جان من و تو ( انسان) را نمی گیرد خشونت، تجاوز، زن ستیزی و دین ستیزی جایگاه خود را به مهربانی، همدیگر پذیری، عشق، انسانیت داده و ارزش ها از شکل کلاسیک و دین محوری اش بیرون آمده و ارزش های تک فردی بوجود می آید. چون ارزش های فردی در جامعه نوین شکل قانونی را به خود گرفته که یک اصل پذیرفته شده ی است که خود بشر در اثر تحقیق پژوهش، تجربه و کاوش های علمی پذیرفته و قبول می کنند. بشر دیگر دنباله رو نخواهد بود و منتظر نجات دهنده هم نیست خودش برای خود زندگی، چارچوب و ارزش تعریف نموده و شکل گیری رابطه ها نیز بیرون از ارزش های جمعی تعریف شده یا بدون در نظر گرفتن ارزش ها همدیگر را بنام انسان دور از این که آن انسان پیرو کدام آئین است متعلق به کدام جغرافیا است قبول می کنند. همین که انسان هستیم و به انسانیت ارج می گذاریم خودش بزرگترین ارزش فردی است که دنیایی مان را رنگین تر می کند و موسیقی محبت، عشق، شادی را به صدا می آورد و زندگی بشر را هدفمند می کند

فرزانه های صلصال، ضیاالدین (عباسی)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *