Stadgard اساس نامه

باسمه تعالي

                                                  اساسنامه انجمن صلصال

ماده۱: نام

نام تشكل عبارت است از انجمن صلصال ( در سویدن) .

ماده۲ : تعريف

انجمن صلصال یک نهاد غير دولتي، غير تجاري، غير انتفاعي و غير سياسي كه در چهارچوب اهداف و موضوعات مذكور در اساسنامه و رعايت قوانين و مقررات موضوعه كشورسوئدن فعاليت مينمايد.

ماده۳: اهداف

شناسايي و شناساندن استعداد های بارز و شایان جوانان افغانستان از طریق حمایت وراهنمایی آنان به سمت و سوی تحصیلات عالی و تقویت فرهنگ بنیادی وکلتوری خود به نسل مهاجر و برقراری اتفاق و تفاهم ملی در بین هموطنان مقیم کشور سوئدن ؛ معرفی استعداد های خوب جوانان به مردم خود و معرفی آنان با ارگان های ذیربط فرهنگی سوئدن وکمک در خصوص معضلات و مشکلات جوانان و افراد بدون اقامت رسمی .

ماده ۴ : موضوع فعالیت

الف.)  داشتن یک مرکز دائمی برای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی انجمن

ج.)   تجلیل و گرامیداشت از اعیاد، روز های ملی، کلتوری و دینی.

تبصره

۱- ساير فعاليتهايي كه در اساسنامه قيد نشده و در چهار چوب اهداف و موضوعات انجمن مي باشد.

ماده ۵: محدوده جغرافيايي فعاليت

انجمن در محدوده جغرافيايي کشور سوئدن فعاليت خواهد نمود.اما در آینده می تواند بیرون مرزی هم فعالیت نمایند.

ماده ۶: مدت فعاليت

فعاليت انجمن از زمان تاسيس به مدت نامحدود ميباشد.

ماده ۷ : تشکیلات

تشکیلات  انجمن عبارتند از :

1 شوراي مركزي 2 مدیر 3 هيأت اجرايي 4 كميته ها  5 عضو 6 مجمع عمومی

بند۱) شورای مرکزی

الف)شوراي مركزي مركب از 5 نفر خواهد بود كه براي مدت 2سال با راي مجمع عمومي‌ انتخاب مي‌شوند و كليه اعضاي شوراي مركزي عضو اصلي  انجمن مي‌باشند.

ب) وظايف و اختيارات:

۱- تدوين اساسنامه

۲- برگزاري اولين جلسه هییت مدیره جهت انتخاب اعضاي شوراي مركزي

۳- نظارت برروند فعاليت انجمن آنچنان‌كه فعاليت انجمن مغاير با اساسنامه انجمن و قوانين موضوعه كشورسوئدن نباشد .

۴- تائيد اصلاحات اساسنامه و اعلام آن به مراجع ذيربط

۵- تصويب انحلال انجمن مطابق با شرايط ماده ۱۰

۶- اعلام تغييرات در هر يك از تشکلات انجمن

۷- نصب و عزل اعضاي ثابت هيات اجرايي و انتخاب يك نفر از اين اعضاء به عنوان رئيس هيات اجرايي

۸-انتخاب رئيس شوراي مركزي به عنوان مدیر انجمن

۹-انتخاب يك نفر جهت امور مالي انجمن

ج) استعفاء: استعفاي هر يك از اعضاي شوراي مركزي رسمی و کتبی و با شرط موافقت شوراي مركزي مي‌باشد.

د) عزل : هر يك از اعضاي شورای مرکزی با تصويب كليه اعضاي شورای مرکزی عزل مي شود.

ه) جانشين : شورای مرکزی در موقع لزوم يكي از داوطلبين داراي شرايط عمومي را با اكثريت آرا بعنوان جانشين عضو استعفا کننده  يا شخص عزل شده انتخاب خواهد كرد.

بند۲)مجمع عمومي

الف) از كليه اعضاء انجمن تشكيل شده، در هر سال يكبار تشكيل جلسه خواهد داد كه با حضور 3/2 (دوسوم) اعضاء مجمع رسمي‌بوده، تصميمات آن لازم الاجراء ميباشد.

تبصره ۳ :

تشكيل جلسات فوق العاده به در خواست 2/1 از اعضاء صورت ميپذيرد.

ب) وظايف و اختيارات مجمع عمومي:

۱- انتخاب اعضاي شوراي مركزي

۴-  مدیر

الف) رئيس براي مدت دو سال توسط شوراي مركزي از بين ايشان انتخاب مي شود.

ب) وظايف و اختيارات:

۱-امضاء ثابت كليه اسناد و اوراق رسمی انجمن

۲- نماينده سازماني و حقوقي انجمن

۳- توزيع مسئوليتهاي اجرائي و جذب مشاركت اعضاء در فعاليتها و تحقق برنامه هاي انجمن

ج) استعفا: استعفاي مدیر بايد به تصويب شوراي مركزي برسد.

د) عزل: مدیر انجمن به تصويب اكثريت شوراي مركزي عزل مي شود.

بند ۵) هيات اجرايي

الف) هيأتي ۴ نفره مركب از ۲ نماينده شوراي مركزي و سه نماينده از كميته مربوطه است، كه در واقع نقطه ارتباط دو مجموعه فكري و اجرايي انجمن مي‌باشند.

ب) وظايف و اختيارات :

۱- بررسي پیشنهادات و درخواستهاي رسيده از كميته‌ها

۲- تخصيص اعتبار جهت فعاليت كميته با توجه به اهداف انجمن كه از طريق شوراي مركزي تبيين شده است.

تبصره ۶:

در جلسات هيات اجرايي همه اعضاء داراي حق راي يكسان مي‌باشند مگر در حالت خاص تساوي آراء، كه راي رئيس هيات اجرائي تاثیر گزار است .

بند ۶) كميته‌ها

الف) كميته ها نماينده هر مجموعه خارجي فعال در راستاي اهداف انجمن مي‌باشند و با ارائه درخواست به شوراي مركزي انجمن و معرفي 3 نماينده جهت حضور در هيات اجرايي با انجمن مرتبط خواهند شد.

بند ۸) عضو

الف) شرايط و ويژگيها :

۱- تابعيت هر کشوری که باشد٬ میتواند عضویت انجمن را حاصیل نماید.

۲- احترام به قوانین و مقرارت انجمن الزامی است.

۳- داشتن گروه سنی خاصی مد نظر نیست .

۴-پرداخت حق عضويت اي كه از طرف شوراي مركزي تعيين مي‌گردد.

ماده ۸ : منابع مالي

بند ۱) فعاليتهاي درآمدزا در راستاي اهداف انجمن

بند ۲) حق عضويت اعضاء

بند ۳) دريافت هزینه کمکی از ارگان های فرهنگی (کمون ؛ آ بی اف …………)

ماده ۹:تغيير مفاد اساسنامه

۱- به درخواست 3/2 اعضاي شوراي مركزي

۲- به درخواست هيات مؤسس.

كه پس از شورای مرکزی بايد به تائيد هيات مؤسس برسد.

ماده ۱۰ :انحلال و تسويه

انحلال:

بند ۱) مواردي كه منجر به انحلال انجمن مي‌شوند عبارتند از:

۱- درخواست 3/2 اعضاء

۲-تشخيص مراجع ذيصلاح بر اساس ضوابط و مقررات تشكلهاي غير دولتي جوانان و ابطال اعتبارنامه فعاليت انجمن

۳ – تصويب شورای مرکزی.

تسويه

بند ۲) در صورت انحلال انجمن كليه دارايي‌هاي انجمن به يكي از نهادهايي كه در خصوص مردم افغانستان مشغول فعاليت هستند با نظر شوراي مركزي واگذار مي‌شود.

ماده ۱۱ : استفاده از مزایای انجمن

تمامی افرادی که در انجمن عضو هستند و در فعالیت های انجمن اشتراک دارند؛استفاده از کلیه ی مزایا و امکانات انجمن برای آنان به صورت رایگان خواهد بود اما در صورت مواجه شدن انجمن با مشکل مالی اعضا باید که هزینه خود را پرداخت نمایند.(در بخش مربوطه )

ماده ۱۲ : جمع بندي

اين اساسنامه در ۱۲ ماده و۶ تبصره در تاريخ   12  /6/2012 تنظيم و به تاييد كليه اعضاي شورای مرکزی رسيده است.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *