شرایط عضویت

Spread the love

شرایط عضویت در اتحادیه صلصال 

 • -1 عضویت در اتحادیه با پر کردن فرم عضویت، امضا کردن آن و پرداختن حق سالانه‌ی عضویت رسمیت پیدا میکند.

  -2 فرد متقاضی باید اساسنامه ی اتحادیه  و شرایط عضویت را خوانده؛ قوانین و مقررات مندرجه‌ی اتحادیه را پذیرفته باشد.

  -3 چنانچه فردی حق عضویتش را ( پس از سه بار یادآوری) تا پایان مهلت مشخص شده نپردازد؛ هیئت مدیره‌ی اتحادیه حق دارد تا عضویت او را لغو کند.

  -4 .مبلغ پرداخت شده به عنوان حق عضویت مسترد نمیشود.

  – 5 .عضویت در اتحادیه میتواند به دو صورت فردی و فامیلی باشد.

  – 6 :حق عضویت سالانه است

  .الف( حق عضویت از اول ماه مارچ تا ۲۵ ماه می باید پرداخت شود.

  .ب( حق عضویت تعیین شده برای هر فرد 100 کرون در سال است

  .ج( حق عضویت تعیین شده برای فامیلها 199 کرون در سال است

  -7 مبالغ تعیین شده به حساب بانکی و یا سویش اتحادیه واریز میشود. در صورت پرداخت از طریق بانک؛ لطفا تاریخ تولدتان را به جای رفرِنس نمبر بنویسید. شماره حساب بانکی و شمارهی سویش اتحادیه   

  Nordea Plus Giro Nr: 648637-7

  Förbundets Swish: 1231470491

Email: sfs2012@hotmail.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *