Medlemskap

 • Stadgar

Antagna vid konstituerande möte vid föreningens bildande den 12 juni 2012 .

Föreningens namn

Föreningens namn skall vara Salsal förening i Sverige

Föreningens säte

Uppsala Sverige

Föreningsform

Föreningen är en ideell. Ungdom, Idrott, kultur förening.

Föreningen är oberoende från all politiska, religiösa och ekonomiska organisationer.

Föreningssyfte

Föreningens syfte är att främja och stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Afghanistan.

Föreningens målsättning är

 • att utföra hjälparbete till familjer som bor i Sverige hjälpa med att lättare komma in i svensk samhället och kulturer;
 • att hjälpa ensamkommande barn som bor i Uppsala;
 • att hjälpa till med undervisningen av DARI språket för alla intresserade, speciellt för ungdomar;
 • att skapa och underhålla ett bibliotek med böcker på Dari (svenska och Dariska författare) filmer och musik;
 • att organisera utställningar och Fira Afghanistanska olika hög tider i Sverige;
 • Att samordna idrottslokaler för ungdomar;
 • Att hjälpa kvinnor för socialitet liv i svenskt samhället;
 • Förening kommer att stödja folk som behöver hjälp t ex Hazara folk i Afghanistan;

Medlemskap

Till medlem kan antagas var och en som är intresserad av Salsal Förening i Sverige. Medlem betalar årsavgift (200 SEK för vuxna, 120SEK – för studenter, pensionärer. medlemmarna har rätt till full insyn i föreningens verksamhet, rätt deltaga i samtliga föreningen möten och andra aktiviteter samt har rätt till full yttrande och förslagsrätt på alla föreningens möten. Medlem har en röst på medlems- och årsmöte.

Alla medlemmar och deltagare i föreningens aktiviteter ska respektera andra medlemmar och deltagare.

Det ska inte förekomma alkohol och annat berusningsmedel i samband med föreningsaktiviteter.

All ljud, film eller foto upptagningen är förbjudet förutom för förenings ändamål.

Den som antar föreningens målsättning antas automatisk som medlem och medlemskapet godkänns av styrelsen.

Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.

Möten

Årsmöte skall hålla minst en gång per år dock senast före utgången av mars månad. Allmäna föreningsmöten hålles efter beslut av styrelsen. Kallelse till års- och allmänt föreningsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelse skall ske skriftligen och via e-post. Till kallelsen till årsmöte skall bifogas kopia av verksamhetsberättelse och bokslut. Årsmötet väljer föreningens styrelse vilken skall bestå av minst 3 ledamöter. Möte skall hållas på två språk, svenska och Dari. Dokumentations språk är svenska.

 • Ordförande: Väljes på 1 år.
 • Sekreterare: Väljes på 1 år.
 • Ledamot: Väljes på 1 år.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • Val av ordförande för mötet,
 • Utseende av justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet,
 • Godkännande av verksamhetsrapport för föregående verksamhetsår.
 • Godkännande av ekonomisk rapport för föregående verksamhetsår.
 • Revisionsrapport.
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Valberedningens förslag till val av ledamöter i styrelsen
 • Val av styrelse: ordförande, sekreterare, ledamot och valberedning,
 • Val av revisorer
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 • Behandling av propositioner från styrelse och motioner från medlemmar.
 • Övriga frågor.

Styrelse

Styrelsen beslutar över föreningens löpande ärenden. Styrelsen är underställd årsmötet och allmänt föreningsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig om 2/3 av ledamöterna är närvarande varav en skall vara ordföranden.

Styrelsemöte skall hålla minst varannan månad.

Styrelsemöte skall protokollföras samt protokoll tillställas samtliga i styrelsen och föreningens revisorer.

Alla betalande medlemmar äger rätt närvara vid styrelsemöte samt yttra sig men saknar rösträtt.

Styrelsen skall vid första konstituerande möte efter årsmötet fastställa budget för kommande verksamhetsår.

Styrelsen utser inom sig kassaförvaltare.

Styrelsen utser inom sig 2 firmatecknare vilka i förening tecknar föreningens firma gällande belopp överstigande 10 000 kronor.

Om en ledamot missköter sin uppgift utan anledning i tre gånger styrelsen och ordförande har rätt att uteslutas han/hon från styrelsen efter tre varning.

Verksamhetsår

Verksamhetsåret är lika med kalenderår.

Uteslutning

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar syfte och/eller målsättning eller som på annat sätt skadar föreningens verksamhet, inte betalar medlemsavgiften kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt föra sin talan mot beslutet vid allmänt möte. Därvid har den uteslutne rösträtt.

Röstning

Inom styrelsen gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs med lottens hjälp.Vid års- och föreningsmöte gäller enkel majoritet.Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst utom i personval där lottning skall ske i detta fall.

Stadgeändring

Stadgeändring kan ske vid två på varandra följande allmänna möten varav det ena skall vara årsmöte.

Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall beslutas av två på varandra följande allmänna medlemsmöten vara ett skall vara årsmöte. För föreningens upplösning krävs minst 2/3 majoritet.Föreningens tillgångar skall, efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, fördelas till organisationer och/eller föreningar med målsättning lika föreningens. Det sista av mötena om beslut om upplösning har att fatta beslut om fördelning av medlen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *